Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Για Το Έργο «INTERREG MEG - ENERNETMOB»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η εταιρία BEE GROUP Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το έργο με τίτλο «INTERREG MEG - ENERNETMOB», το οποίο στοχεύει να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, και να βελτιώσει τα «Βιώσιμα Σχέδια Ηλεκτροκινητικότητας» σύμφωνα με κοινά πρότυπα και πολιτικές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να δημιουργήσει ένα «Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκινητικότητας».

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου η BEE GROUP ΑΕ μεταξύ άλλων θα υλοποιήσει δράσεις που σχετίζονται με: 

  • τη Διαχείριση, Συντονισμό, Διοίκηση και Αξιολόγηση του έργου, (παρακολούθηση της πορείας, σύνταξη εκθέσεων, εκπόνηση αξιολογήσεων)
  • την Επικοινωνία, (δημιουργία διαφημιστικού υλικού, σύνταξη δελτίων τύπου, προώθηση στα social media)
  • Μελέτες, (εκπόνηση μελετών και σχεδίων για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος)
  • Πιλοτικές δράσεις, (διοργάνωση και συμμετοχή σε διάφορες πιλοτικές δράσεις σε όλα τα  στάδια υλοποίησης του έργου)
  • τη Μεταφορά αποτελεσμάτων, (σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία εγχειρίδιου, εκθέσεις μεταφοράς αποτελεσμάτων, προώθηση συνεργειών)
  • την Κεφαλαιοποίηση, (διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας, διοργάνωση σεμιναρίων, εκπόνηση οδικού χάρτη για τους ενδιαφερόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα)