Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών (PSB-DMEP)

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το έργο «Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών - PSB-DMEP» υλοποιείται από σύμπραξη φορέων στην οποία συμμετέχουν συνολικά πέντε φορείς και συγκεκριμένα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, οι εταιρείες Advanced Services Group LTD., Bee Group A.E., η Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρεία Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. καθώς και ο Δήμος Αμαρουσίου. Οι φορείς αυτοί συνδυάζουν σημαντική ερευνητική και τεχνολογική γνώση αλλά και εκπροσωπούν ΟΤΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων στα πλαίσια της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009».

Ένα εργαλείο διασφάλισης της διαφάνειας και της  ποιότητας των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. σε πολίτες και επιχειρήσεις

Το Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δημόσιων Υπηρεσιών (PSB-DMEP) συμβάλει στη διασφάλιση Ποιοτικών και Αποτελεσματικών Δημόσιων Υπηρεσιών σε Πολίτες και Επιχειρήσεις με χαμηλό κόστος και παρέχει:

  • τη συγκριτική ανάλυση (benchmarking) ομοειδών υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων) με τη βοήθεια ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών,
  • την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων για την αντιμετώπιση των αναγκών στοχοθεσίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών,
  • τον αρχικό σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό των διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή κάποιας υπηρεσίας,
  • την ενεργό συμμετοχή των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.α.) τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασμό όσο και για τη διαχρονική βελτίωση τους, με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.

Το Πληροφοριακό Σύστημα PSB-DMEP μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) όσο και από λοιπούς Δημόσιους φορείς (Κεντρική Διοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις τους) που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Οι βασικοί στόχοι του πληροφοριακού συστήματος Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δημόσιων Υπηρεσιών (PSB-DMEP) είναι οι εξής:

  • Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσα από δυνατότητες συγκριτικής ανάλυσης, στοχοθεσίας, ανασχεδιασμού, παρακολούθησης, και αξιολόγησής τους.
  • Για τους Αποδέκτες των Υπηρεσιών (Πολίτες και Επιχειρήσεις). Η ενεργός συμμετοχή τους στη διαμόρφωση νέων ή στην αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών από τον σχεδιασμό μέχρι τη λειτουργία και την αξιολόγησή τους. 

 Τα επιμέρους Υποσυστήματα του PSB-DMEP είναι τα εξής:

1. Υποσύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης
Το Υποσύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης (Benchmarking) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που προσφέρει την δυνατότητα αξιολόγησης της απόδοσης ομοειδών  υπηρεσιών που παρέχονται από τους ΟΤΑ με τη βοήθεια ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.  Λειτουργεί ως «Υπηρεσία» προς τους συμμετέχοντες ΟΤΑ από κατάλληλο πάροχο (service provider).

Σε ποιους απευθύνεται;
Το Υποσύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης απευθύνεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καθώς και σε άλλους Δημόσιους φορείς (Κεντρική Διοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί).

Που αποσκοπεί;
Βασικό σκοπό του Υποσυστήματος Συγκριτικής Ανάλυσης  αποτελεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων από έναν Δήμο υπηρεσιών μέσω της σύγκρισης της απόδοσης των υπηρεσιών του με ίδιες ή ομοειδείς υπηρεσίες άλλων Δήμων με τη βοήθεια καθορισμένων δεικτών μέτρησης απόδοσης.


2. Υποσύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων
Το Υποσύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων (ΔμΣ) επιτρέπει τον προσδιορισμό των στόχων (στοχοθεσία) καθώς και την  παρακολούθηση & αξιολόγηση αυτών από τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες ενός ΟΤΑ και από άλλους Δημόσιους φορείς (Κεντρική Διοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί).

Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται τόσο στην Διοίκηση όσο και στα στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλων Δημόσιων φορέων.

Που αποσκοπεί;
Σκοπό του Υποσυστήματος αποτελεί η αποτελεσματική υποστήριξη της Διοίκησης και των στελεχών του ΟΤΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της στοχοθεσίας (από τον προσδιορισμό των στόχων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, τη μέτρηση και  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αλλά και την έγκαιρη διάγνωση τυχόν αποκλίσεων για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών).


3. Υποσύστημα Σχεδιασμού Διαδικασιών Προσομοίωσης & Υποστήριξης Λειτουργίας
Το Υποσύστημα Σχεδιασμού Διαδικασιών Προσομοίωσης & Υποστήριξης Λειτουργίας επιτρέπει τον αρχικό σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό των διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή κάποιας υπηρεσίας ενός ΟΤΑ ή άλλου δημόσιου φορέα. Ακόμα υποστηρίζει την εκτέλεση των διαδικασιών αλλά και τη διερεύνηση της απόδοσης της παραπάνω υπηρεσίας με μεταβολή βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτήν (διατιθέμενοι πόροι, χρόνος εκτέλεσης, κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται;
Το Υποσύστημα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των υπηρεσιών των ΟΤΑ ή άλλων Δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στη μοντελοποίηση και στην εκτέλεση των διαδικασιών που αφορούν κάποια υπηρεσία αλλά και στην Διοίκηση  για τη λήψη  αποφάσεων σχετικά με την παροχή της.

Που αποσκοπεί;
Το Υποσύστημα Σχεδιασμού Διαδικασιών Προσομοίωσης & Υποστήριξης Λειτουργίας στοχεύει στη βελτίωση της προσφερόμενης  υπηρεσίας μέσα από δυνατότητες ανασχεδιασμού της αλλά και βελτίωσης της απόδοσής της μέσα από μεταβολές βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με την παροχή της, όπως για παράδειγμα ο χρόνος εξυπηρέτησης, το κόστος λειτουργίας της, κλπ.


4. Υποσύστημα Τεκμηρίωσης, Ενημέρωσης & Δικτύωσης
To Υποσύστημα Τεκμηρίωσης, Ενημέρωσης & Δικτύωσης υποστηρίζει την τεκμηρίωση και την προβολή των υπηρεσιών ενός Ο.Τ.Α ή άλλου δημόσιου φορέα καθώς επίσης και  την ενημέρωση, την συμμετοχή και την επικοινωνία των αποδεκτών της υπηρεσίας.

Σε ποιους απευθύνεται;
Το Υποσύστημα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των υπηρεσιών των ΟΤΑ  ή άλλου δημόσιου φορέα καθώς και στους αποδέκτες της υπηρεσίας (επιχειρήσεις, πολίτες) για την καλύτερη ενημέρωση τους και την ενεργό συμμετοχή τους.

Που αποσκοπεί;
To Υποσύστημα Τεκμηρίωσης, Ενημέρωσης & Δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιείται από:
Τα στελέχη του οργανισμού για:
• την διαχείριση ενημερωτικού - εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με την εκτέλεση των διαδικασιών για την άσκηση των καθηκόντων τους.
• την διαχείριση του υλικού ενημέρωσης των πολιτών / χρηστών του συστήματος.
• την διαχείριση των παρατηρήσεων των πολιτών / χρηστών.
Τους αποδέκτες των υπηρεσιών για:
• την ενημέρωσή τους με τα νέα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις του οργανισμού.
• την καταγραφή της άποψή τους μέσω δημοσκοπήσεων και ερωτηματολογίων.
• την δημιουργία θεμάτων προς συζήτηση αλλά και την ανατροφοδότηση με σχόλια και παρατηρήσεις σε θέματα συζήτησης και διαβούλευσης.
Το Υποσύστημα διαχωρίζει τους χρήστες του σε ρόλους. Τα στελέχη του οργανισμού είναι υπεύθυνα για την διαχείριση των λειτουργιών του υποσυστήματος και για την διαχείριση των απαντήσεων/ανατροφοδοτήσεων των χρηστών / πολιτών. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στο ενημερωτικό υλικό και έχουν την δυνατότητα μετά από εγγραφή τους στην πλατφόρμα να αλληλοεπιδρούν με το σύστημα για την καταγραφή σχολίων, ζητημάτων, προβλημάτων, παρατηρήσεων κλπ.
Το Υποσύστημα αποτελεί μια πλατφόρμα ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στο σύνολο των διαδικασιών του οργανισμού που ενσωματώνει  την συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων και την καλλιέργεια νοοτροπίας δημοκρατικής και διαφανούς έκφρασης και λειτουργίας.