Έργο Ανακυκλω-ΖΩ

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Το έργο «Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον τομέα της ανακύκλωσης - Ανακυκλω-ΖΩ», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της κάθε Περιφερειακής Ενότητας ξεχωριστά (Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας) με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο, περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν την κατάλληλη προετοιμασία 80 ανέργων ωφελούμενων με σκοπό την δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πράσινης οικονομίας και συγκεκριμένα: στον κλάδο της συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, προκειμένου να διατεθούν με νόμιμο, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο για βιομηχανική χρήση, δηλαδή στην παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών, και στον κλάδο της συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί) προκειμένου αυτά να μεταφέρονται σε μονάδες ανακύκλωσης.

Στόχος του έργου είναι η συμβολή του στις διαδικασίες της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης επιχειρήσεων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. Επιπρόσθετος στόχος είναι, η ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην αγορά εργασίας.

Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

  • Η διαμόρφωση επιχειρηματικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί) και την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
  • Η ανάδειξη επαγγελμάτων για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που αφορούν θέματα πράσινης οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος
  • Η υποστήριξη κοινωνικών εταιρειών-επιχειρήσεων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών