Υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης φυσικού και οικονομικού του έργου FREEMED «Fleuves et Rivières Espaces d’Equilibre pour la Méditerranée», (1G-MED08-134), («Τα ποτάμια και οι παραποτάμιες περιοχές ως χώρος αειφόρου ανάπτυξης για τις χώρες της Μεσογείου»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το αντικείμενο του έργου FREE-MED σχετίζονταν με την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, της κληρονομιάς και των διαστάσεων των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των περιοχών ποτάμιων λεκανών. Πρόκειται για τη βελτίωση της εταιρικής διαχείρισης αυτών των περιοχών αναπτύσσοντας τη συζήτηση, εξελίσσοντας τις χρήσεις, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών. Το πρόγραμμα διασφάλισε το συντονισμό των πρωτοβουλιών για την προώθηση της εφαρμογής στρατηγικών ενιαίας διαχείρισης, προστασίας ευαίσθητων περιοχών, της βιοποικιλότητας, των πολιτιστικών τοπίων και πηγών, της οικονομικής διαχείρισης των υδάτων, της αξιοποίησης των τοποθεσιών, της ανάπτυξης του οικοτουρισμού, της βελτίωσης των συστημάτων πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης για τις κλιματικές αλλαγές.
Γενικός στόχος του προγράμματος αποτέλεσε η λήψη συνειδήσεως των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας της σημασίας των υδάτων ως σπάνιας πηγής και να τεθούν στο κέντρο της προσοχής η μέριμνα αυτών των παραγόντων, το ότι ο ποταμός είναι ένα ουσιώδες στοιχείο των περιοχών που τις σημαδεύει ως φυσικός πόρος, στο επίπεδο της κληρονομιάς, του πολιτισμού τους και επίσης των δραστηριοτήτων του.
Το έργο αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου FREEMED με αντικείμενο την διαχείριση του έργου και της κάθε δράσης ξεχωριστά, καθώς και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και της υλοποίησης των παραδοτέων του. Επίσης η προετοιμασία αναφορών υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η προετοιμασία αναφορών για την πιστοποίηση δαπανών και η προετοιμασία τελικής έκθεσης φυσικού αντικειμένου.


H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

  • Αναφορές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
  • Παραδοτέα των συναντήσεων εργασίας και της Συντονιστικής Επιτροπής (πρόσκληση, πρόγραμμα, πρακτικά, φωτογραφικό υλικό και δελτία τύπου).