Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του έργου «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας και αναπτυξιακής αξιοποίησης του αστικού περιβάλλοντος»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων με έμφαση στους τομείς αγοράς που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την αναπτυξιακή αξιοποίηση του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • προ-αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας και προοπτικών,
 • ενημέρωση και πληροφόρηση των ωφελούμενων σχετικά με το νομικό, διοικητικό και φορολογικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων (νομικές μορφές επιχειρήσεων, απαιτούμενες τυπικές ενέργειες και δικαιολογητικά κ.α.),
 • πληροφόρηση σχετικά με την αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες άλλων φορέων,
 • υποστήριξη στη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου ως βασικού εργαλείου για την έναρξη, ανάπτυξη και χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 • υποστήριξη στην έρευνα αγοράς και την στρατηγική προώθησης (πλάνο μάρκετινγκ),
 • καθοδήγηση κατά την έναρξη και τα πρώτα στάδια δραστηριοποίησης, πληροφόρηση, συμβουλευτική και καθοδήγηση για την αναζήτηση κεφαλαίων (τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από δημοσίους φορείς),
 • πληροφόρηση και υποστήριξη για επιχειρησιακά προγράμματα (σύνταξη φακέλου),
 • συμβουλευτική και καθοδήγηση για την οργάνωση και διοίκηση του εγχειρήματος,
 • παρακολούθηση και καταγραφή της επιχειρηματικής εξέλιξης των νέων υποστηριζόμενων επιχειρηματιών,
 • παροχή ενημερωτικού υλικού άλλων συνεργαζόμενων φορέων, δίνοντας την δυνατότητα για ενιαία πληροφόρηση από ένα μόνο «σημείο» (one stop shop),
 • follow up με ηλεκτρονικές καρτέλες των ωφελούμενων και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιχειρηματικών τους στόχων.

Συνολικά καλύπτονται παρεμβάσεις στους ακόλουθους βασικούς άξονες παρέμβασης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας:

 1. Ενημέρωση – Πληροφόρηση,
 2. Υποστήριξη – Συμβουλευτική – Mentoring,
 3. Δικτύωση