Ποιότητα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας, εφαρμόζει μία σειρά διαδικασιών οι οποίες στοχεύουν στο να διασφαλίσουν, τόσο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και την αποδοτικότητα των εσωτερικών μηχανισμών οργάνωσης και διοίκησης της εταιρίας.

 • Η εταιρία, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής: Εκπόνηση μελετών, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, Σχεδιασμός-ανάπτυξη-εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού, Φιλοξενία ιστοσελίδων. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης & λειτουργίας πληροφοριακών-τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Τεχνική υποστήριξη.
 • Από το 2011, η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πεδίο εφαρμογής είναι: Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, αμφίδρομη επικοινωνία.
 • Το 2018, η εταιρία μεταβαίνει στο νέο πρότυπο 9001:15 με πεδίο εφαρμογής: εκπόνηση μελετών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εμπορία και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και φιλοξενία ιστοσελίδων και διακομιστών και τεχνική υποστήριξη. Επίσης, η εταιρία συνεχίζει να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 με πεδίο εφαρμογής: εταιρία δημοσίων σχέσεων, εταιρία προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, αμφίδρομη επικοινωνία.
 • Από το 2019, η εταιρία εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 27001 : 2013 με πεδίο εφαρμογής: εκπόνηση μελετών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εμπορία, και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και φιλοξενία ιστοσελίδων και διακομιστών και τεχνική υποστήριξη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΟΡΑΜΑ της BEE GROUP A.E. είναι να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών του κλάδου της όσον αφορά τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων, διατηρώντας και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ για την BEE GROUP A.E. σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τους πελάτες.

Οι ΣΤΟΧΟΙ της BEE GROUP A.E. είναι:

 • Η συνεχής παρακολούθηση των προκαθορισμένων στόχων που τίθενται στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Η συμμόρφωση των υπηρεσιών / προϊόντων ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Η αναγνώριση και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας,
 • Η διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών της,
 • Η διαρκής μέτρηση και αδιάλειπτη παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών,
 • Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και η δυναμική του εξέλιξη,
 • Η κινητοποίηση των στελεχών της και η δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας, που θα τροφοδοτείται από την επίτευξη των στόχων και την συνεχή βελτίωση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις εξής αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών,
 • άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων,
 • άριστη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό,
 • υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων από τα προϊόντα / υπηρεσίες που παρέχουμε,
 • διαρκή προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που εντοπίζονται,
 • συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.

Όλα τα θέματα όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναθέτονται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ). Όλα τα στελέχη της BEE GROUP A.E. οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας.

Ημερομηνία: 15-06-2018


Πιτσούλης Νικόλαος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος